Altkom Akademia - Szkolenia i kursy informatyczne
 

zadzwoń

infolinia edukacyjna

801 25 85 66

Firma szkoleniowa Altkom Akademia
 • (54)
 • (42)
 • (23)
 • (13)
 • (13)
 • (14)
 • (23)
 • (5)
 • (20)
 • (17)
 • (9)
 • (9)
 • (7)
 • (13)
 • (4)
 • (31)
 • (9)
 • (19)
 • (6)
 • (6)
 • (13)
 • (9)
 • (7)
 • (17)
 • (10)
 • (3)
 • (8)
 • (1)
 • (4)
 • (453)
 • (61)
 • (21)
 • (22)
 • (3)
 • (18)
 • (64)
 • (39)
 • (8)
 • (5)
 • (7)
 • (6)
 • (290)
 • (25)
 • (218)
 • (10)
 • (20)
 • (17)
 • (5)
 • (76)
 • (27)
 • (16)
 • (15)
 • (7)
 • (2)
 • (11)
 • (8)
 • (534)
 • (414)
 • (206)
 • (20)
 • (114)
 • (10)
 • (10)
 • (30)
 • (7)
 • (3)
 • (4)
 • (115)
 • (46)
 • (5)
 • (5)
 • (52)
 • (13)
 • (22)
 • (19)
 • (2)
 • (8)
 • (5)
Powrót

Rekrutacja przez szkolenia

 • O rekrutacji
 • Etapy procesu
 • Korzyści
 • Zrealizowane projekty
 • FAQ

Rekrutacja przez szkolenia Brak na rynku kandydatów o odpowiednich kompetencjach powoduje, ze pomimo podejmowanych działań i poniesionych nakładów, działy HR coraz częściej muszą liczyć się z niepowodzeniem prowadzonych rekrutacji. Czas od momentu powstania potrzeb y do zatrudnienia poszukiwanego specjalisty wydłuża się, generując dla firmy wysokie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane z długotrwałym nieobsadzeniem stanowisk pracy. Rozwiązaniem tych problemów są alternatywne metody pozyskiwania specjalistów.

Rekrutacja przez szkolenia jest skutecznym narzędziem naboru nowych pracowników. Propozycja skierowana do Działów Personalnych przedsiębiorstw mających trudności w rekrutacji pracowników o pożądanych umiejętnościach. Opiera się na intensywnej edukacji wybranych do projektu osób, w obszarach kompetencji potrzebnych na poszukiwanym przez pracodawcę stanowisku. Pozwala precyzyjnie zaplanować i skrócić proces rekrutacji, dając gwarancję zatrudnienia najlepszych kandydatów.

Zdefiniowanie potrzeb – określenie kryteriów wyboru kandydatów, zakresu szkoleń, długości stażu i rodzaju zadań stażowych docelowe stanowisko pracy przyjmowanych jest zazwyczaj od 3 do 10 kandydatów. Ich rekrutacja może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi diagnozy potencjału i predyspozycji kandydatów.

Szkolenia – zakres i intensywność edukacji dostosowana jest do zadań na przyszłym stanowisku pracy. Szkoleniom mogą towarzyszyć egzaminy połączone ze zdobyciem certyfikatów zawodowych.

Testy i egzaminy – służą wyłonieniu osób najlepiej przygotowanych do odbycia stażu lub do pracy na danym stanowisku. Ich wyniki zawierają opis kompetencji kandydata i uzasadnienie rekomendacji. Obserwacja przez trenerów postępów podczas szkoleń, znakomicie ułatwia ocenę kandydatów.

Staż lub okres próbny – pozwala na weryfikację umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej na szkoleniach wiedzy. Część zadań stażowych, elementy mentoringu i opieki merytorycznej może być realizowana jako przedłużenie procesu edukacyjnego.

Szkolenia dodatkowe – związane ze specyficznymi narzędziami lub kompetencjami potrzebnymi przy realizacji zadań, na przykład dotyczących elementów metodyki projektowej lub umiejętności pracy w zespole.

Końcowa weryfikacja kandydatów – odbywa się w okresie stażu na podstawie oceny wykonania powierzonych kandydatowi zadań i projektów.

W sytuacji niedoboru kandydatów o pożądanych kompetencjach, niestandardowe metody pozyskiwania pracowników, jak np. Rekrutacja przez szkolenia, przynoszą pracodawcom szereg korzyści zarówno w sferze spodziewanego efektu, czasu trwania, ryzyka i kosztów.

Rekrutacja przez szkolenie
Rys. Rekrutacja tradycyjna vs Rekrutacja przez szkolenia.

Pierwszy projekt w modelu „Rekrutacji przez szkolenia”, Atlkom Akademia przygotowała i zrealizowała już w 2007 na zlecenie pionu Software & Consulting – należącego do struktur grupy Altkom dynamicznie rozwijającego się Software House. Przeprowadzony wówczas program obejmujący nabór kandydatów, ich intensywne szkolenie oraz staż u przyszłego pracodawcy, był powtarzany przez firmę kilkukrotnie, gdyż okazał się najskuteczniejszym i najtańszym narzędziem naboru nowej kadry pracowników do jej struktur według wymaganych kryteriów i priorytetów. Firma z powodzeniem rekrutowała w ten sposób programistów Java, .Net i analityków. Wielu z nich pracuje w ASC do dziś.

Bazując na tych doświadczeniach, Altkom Akademia realizuje projekty przygotowujące, często od podstaw, specjalistów o poszukiwanych przez pracodawców kompetencjach – zarówno dla firm komercyjnych jak i z sektora publicznego.

Opis wybranych projektów:

 1. Na czym polega idea Rekrutacji przez szkolenia?

  Ogólnie mówiąc pomysł „Rekrutacji przez szkolenia” opiera się na założeniu, że w pewnych sytuacjach, bardziej opłacalne i skuteczne dla organizacji będzie „stworzenie sobie”, a więc wyszkolenie pracownika w obszarze brakujących kompetencji do pracy na danym stanowisku, niż zatrudnienie doświadczonego specjalisty.

 2. Jaką rolę pełnią w tym pomyśle szkolenia?

  Szkolenia obywają się przed zatrudnieniem pracowników. Ich rolą jest z jednaj strony dobudowanie brakujących kompetencji potrzebnych do pełnienia obowiązków na przyszłym stanowisku pracy, z drugiej - ostateczna selekcja kandydatów, czyli wybór osób najlepiej rokujących. Dokonuje się ona w wyniku oceny trenera, bazującej nie tylko na wynikach i postępach w uczeniu się, ale też obserwacji kandydatów na sali szkoleniowej, pod kątem ich predyspozycji do przyszłej pracy oraz dopasowania do kultury organizacyjnej. 

 3. W jakich przypadkach warto zastosować „Rekrutację przez szkolenia”?

  „Rekrutacji przez szkolenia” będzie korzystna przede wszystkim dla firm, które:

  • Doświadczyły sytuacji przedłużających się lub „nieudanych rekrutacji”, z powodu:
   • braku kandydatów o poszukiwanych kompetencjach (zbyt mała liczba CV)
   • konkurowania wielu pracodawców  o pracowników o danych kompetencjach
  • Potrzebują zrekrutować dużą grupę osób o ściśle określonych kompetencjach potrzebnych do obsługi określonego procesu lub jego części (sektor BPO/ SSC)
 4. Jakich kandydatów najlepiej rekrutować tą metodą? W przypadku jakich stanowisk sprawdza się ona najlepiej?

  W zasadzie nie ma tu ograniczeń. Wszystko zależy od kryteriów wejściowych dla kandydatów oraz czasu potrzebnego na uzupełnienie brakujących kompetencji podczas szkoleń.
  Bardzo dobrze podejście to sprawdza się w przypadku przygotowania osób w zakresie kompetencji:

  • Specjalistycznych, np.: w sprzedaży, obsłudze klienta, wykonywania operacji księgowych itp.
  • informatycznych – od prostego programowania i administrowania systemami IT, po kolejne szczeble rozwoju
  • innych nietypowych ale stosunkowo łatwo „wyuczalnych”
 5. Dlaczego „Rekrutacja przez szkolenia” jest skuteczniejsza od tradycyjnej rekrutacji?

  Rekrutacja przez szkolenia daje trzy główne przewagi nad tradycyjnym procesem. Po pierwsze umożliwia pozyskanie kandydatów w sytuacji kiedy brakuje ich na rynku, czyli wtedy gdy tradycyjny proces zawodzi. Po drugie, pozwala na znacznie dłuższą obserwację kandydatów na „sali szkoleniowej”, tym samym podnosi jakość całego procesu selekcji. Po trzecie, pozwala na obserwację kluczowej na współczesnym rynku pracy kompetencji przyszłego pracownika, czyli szybkości uczenia się.

 6. W jaki sposób idea „Rekrutacji przez szkolenia” może zwiększyć podaż kandydatów (CV), których obecnie na pewne stanowiska praktycznie nie ma?

  Do procesu rekrutacji przez szkolenia zapraszane są osoby, które posiadają określone predyspozycje (np. potrafią myśleć analitycznie) ale nie posiadają fachowej wiedzy umożliwiającej pracę na stanowisku np. programisty, na którym taka umiejętność jest niezbędna. Wiedza ta uzupełniana jest w procesie szkoleń. Rekrutacja przez szkolenia pozwala więc dotrzeć do zupełnie nowej puli kandydatów, którzy nie byli wcześniej brani pod uwagę przez naszego klienta ani jego konkurencję. W ten sposób zwiększa się podaż dostępnych kandydatów.

 7. Jakie są koszty pozyskania jednego pracownika metodą Rekrutacji przez szkolenia?

  W każdym przypadku, koszty zrekrutowania pojedynczej osoby będą inne. Wpływ na to mają różne potrzeby i oczekiwania organizacji co do zestawu kompetencji przyszłych pracowników i ich poziomu zaawansowania. Zawsze jednak odniesione są one do kosztów tradycyjnej rekrutacji prowadzonej samodzielnie przez dział HR lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej agencji doradztwa personalnego. W zestawieniu z nią – okazują się znacznie niższe.

 8. W jaki sposób firma może zabezpieczyć się przed rezygnacją lub nie przyjęcia zaproszenia na staż lub okres próbny przez kandydata uczestniczącego w szkoleniach?

  Takie zabezpieczenie dają odpowiednio skonstruowane zapisy w umowie podpisywanej z osobami zaproszonymi do projektu rekrutacji tą metodą. Ważne jest aby kandydat miał świadomość nie tylko korzyści ale też odpowiedzialności jakie wiążą się z przystąpieniem do takiego projektu.

 9. Czy Rekrutacja przez szkolenia sprawdza się w przypadku rekrutacji wewnętrznych?

  Zdecydowanie tak. Tak naprawdę każde szkolenie prowadzone dla pracowników można poszerzyć o element rekrutacyjny. W takiej sytuacji oprócz trenera, na Sali obecni są nasi konsultanci odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu oceny uczestników szkolenia.

 10. Czy Altkom Akademia daje gwarancję skuteczności tak przeprowadzonej rekrutacji?

  Gwarancję skuteczności takiej rekrutacji daje dobre przygotowanie całego projektu, a więc rzetelna analiza w jakim czasie i budżecie jest możliwe zbudowanie potrzebnych na danym stanowisku kompetencji u osób o ściśle określonych predyspozycjach i kompetencjach bazowych. Jakiekolwiek ingerencja w rekomendacje, a więc np. skracanie czasu czy zakresu szkoleń przy zachowaniu pierwotnych wymagań co do jakości kandydata, zwiększa ryzyko sukcesu a także sensowność realizacji takiej rekrutacji. 

Kursy i szkolenia - Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Rewolucja Agile wzbogaca tradycyjne metody zarządzania projektami

Wraz z ruchem Scrum, wywodzącym się z Agile i będącym najpopularniejszą implementacją filozofii Agile, idzie rewolucja nazwana Agile. Scrum to implementacja Agile, ale rozprzestrzenia się w odmienny sposób – mówi o niej management i wyższe kierownictwo firm. Często powołuje się na doświadczenia automotive i nawołuje do zmian globalnych w zarządzaniu projektami.

Dalej

Języki programowania, których warto się nauczyć

Na świecie jest obecnie 300 języków programowania. Którego z nich warto się nauczyć? Wybór nie jest łatwą decyzją. Pomocne może byś śledzenie trendów na rynku IT. Najlepiej zacząć od przejrzenia ogłoszeń o pracę. W ten sposób dowiesz się jakich umiejętności szukają pracodawcy. Na otrzymaną w ten sposób listę, nałóż specyfikę branży w jakiej pracujesz lub chciałbyś pracować.

Dalej

Katalog szkoleń »

Projekty EFS

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) prowadzimy ponad 40 ogólnopolskich i regionalnych projektów szkoleniowych - otwartych i dedykowanych konkretnym Klientom.

Dalej

Ścieżki certyfikacyjne

Międzynarodowe certyfikaty są uznaną formą potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych (...) Wymagania warunkujące uzyskanie certyfikatu określają autoryzujące go organizacje...

Dalej

Seminaria i konferencje

Problemowe ujęcie tematów, obiektywizm, wysoki poziom merytoryczny, spotkania ze specjalistami, ciekawe dyskusje to wizytówka naszych seminariów. Każde seminarium składa się z części...

Dalej

Akademia .6 Stron Sukcesu

Szkolenia rozwijające osobiste i społeczne kompetencje pracowników oraz wartości, którymi się kierują.

Dalej
« »
Novell - Firma szkoleniowa VMware - Firma szkoleniowa SAP - Firma szkoleniowa AgilePM - Firma szkoleniowa Cisco - Firma szkoleniowa Microsoft - Szkolenia certyfikowane Red Hat - Firma szkoleniowa PRINCE2 - Szkolenia autoryzowane Global Knowledge / IBM Business Partner - Firma szkoleniowa ITIL - Firma szkoleniowa CIMA - Firma szkoleniowa Ubuntu - Firma szkoleniowa M_O_R - Firma szkoleniowa
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej.
G+
FB